Předmět DPH

Daňová problematika Základy podnikové ekonomie

Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) je poměrně velkým strašákem začínajích podnikatelů. Být či nebýt plátcem? Mnohdy o to běží… Přinese mi DPH výhody či nadměrnou administrativu? V novém seriálu se podíváme DPH na zoubek. V prvním díle se podíváme na předmět daně. Předmět daně je definován v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., …

Continue Reading

Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů

Základy podnikové ekonomie

Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu, že služby jsou poskytovány neplátcům DPH tedy fyzickým osobám nepodnikatelům. Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 stanoví, že první snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na …

Continue Reading

Ocenění majetku

Základy podnikové ekonomie

Oceněním při pořízení dlouhodobého majetku se v souladu se zákonem o účetnictví rozumí: Pořizovací cena, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Tato cena se použije v případě pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem. Reprodukční pořizovací cena, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Touto cenou …

Continue Reading

Dlouhodobý nehmotný majetek

Základy podnikové ekonomie

DLNM je věcně vymezen v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se zejména o následující položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, pokud byly vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi anebo pokud byly nabyty od jiných osob. Ocenění tohoto majetku v jednotlivém případě převyšuje 60 000 …

Continue Reading