Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Účelem pojistného na sociální zabezpečení je hradit výdaje na důchody, dávky nemocenského pojištění, provádění sociálního pojištění a přispívá na státní politiku zaměstnanosti. Od 1. 1. 1993 platí pojistné zaměstnanci i zaměstnavatelé. Pojistné platí poplatníci a plátci odvádějí pojistné. V praxi poplatníkem je zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, osoby dobrovolně důchodově pojištěné. Plátcem je zaměstnavatel, který za zaměstnance odvádí …

Continue Reading

Zdanění podílu na zisku s.r.o.

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Podíly na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným se zdaňují zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Pokud společník je společnost s ručením omezeným, může mít za určitých okolností osvobozen. Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh. U příjmů plynoucích z podílů na zisku je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce …

Continue Reading

Daňové minimum pro startupu

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Neznám podnikatele, který by rád platil daně. Ještě jsem neslyšel, aby kdokoliv prohlásil, že je skutečně rád, že mu zvýšili daně. Naprostá většina podnikatelů, a nejen začínajících přemýšlí, jakým způsobem mají daňově optimalizovat. U daňové optimalizace bych byl opatrný, protože láká k nepravostem. Mám za to, že by daně měli být spravedlivé. Měl bych odvést takové …

Continue Reading

Energetické daně

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Mezi energetické daně patří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Daňovou správu vykonávají celní úřady. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, jsou povinni podat daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je daň …

Continue Reading

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje vyhláška č. 125/1993 Sb. Zaměstnavatel hradí pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Pojistné za I. Q každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II Q …

Continue Reading

Daň z přidané hodnoty

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Daň z přidané hodnoty známější pod svou zkratku DPH. Této dani ani jako občan, ani jako podnikatel neuniknete. Jedná se o univerzální daň. Tato daň je založena na tom, že podnikatel musí odvést státu z obchodu část hodnoty.  Odvádí DPH jen ten podnikatel, který je plátce DPH. Pokud plátcem není, DPH neodvádí a pouze platí v ceně zboží …

Continue Reading

Spotřební daně

Daně a účetní zajištění startupu O'kapa lite Účetní zajištění Start-upu

Spotřební daně jsou harmonizovány v souladu s evropskou legislativou a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daní několikrát novelizován. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, …

Continue Reading

Zákon o dani z nemovitých daní

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zákon o dani z nemovitých daní upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitosti. Předmětem daně z pozemků nejsou zastavěné stavby, jezera, pozemky určené pro obranu státu, lesní pozemky, na kterých se nacházejí ochranné lesy. Poplatníkem daně z pozemků je vlastník …

Continue Reading

Silniční daň

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Pokud používáte auto k samostatné výdělečné činnosti, k podnikání, musíte platit silniční daň. Nezáleží na tom, zda je auto zahrnuté v obchodním majetku. Silniční daň se odvádí za všechna silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR. Existuje několik kategorií vozidel, které platit silniční daň nemusí a jedná se například o samojízdné pracovní stroje, traktory, speciální …

Continue Reading

Zdravotní pojištění

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Vedle tohoto zákona oblast zdravotního pojištění upravují i další zákony například zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Poplatníci jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé a OSVČ. Plátci pak zaměstnavatelé, OSVČ či samoplátci. Existuje …

Continue Reading