Daňové dopady na prodej podílu v s. r. o.

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

U startupů se může stát, že vám jiná firma nabídne odkup ať celého podílu nebo částečného podílu ve vaší firmě. První reakce je reakce strýčka Donalda, rozsvítí se jako vánoční stromeček a vidí jen dolary. Druhá reakce bývá, jak to zdaním a co si za to koupím. Co si za to koupíte, nechám čistě na vás, ale s převodem podílů poradím.

Daňové právo pamatuje na pětiletý časový test pro osvobození příjmů z úplatného převodu podílů. Pokud od nabytí podílu uplyne pět let, nemusíte prodej podílu na firmě vůbec zdaňovat. Pokud neuplyne pět let, bohužel prodej zdanit musíte.

Problematičtější je to v případě, kdy v průběhu let od svých společníků odkoupíte jejich podíl. Dochází k přirůstování podílů k původnímu, pokud byl základní podíl. Pokud byly podíly různé, to znamená, že existují ve vaší firmě podíly spojené ze zvláštními povinnostmi a právy, které jsou do ostatních rozdílné, tak nedochází k přirůstování. Považuje se za samostatné podíly a řeší se test u každého druhu podílů odlišně.

Pokud společník postupně nabýval podíly, pak lhůta pro osvobození příjmů z úplatného převodu podílu se pro každý jednotlivý podíl posuzuje samostatně.

Příklad

Richard postupně nabyl 3 podíly na společnosti RRR s. r. o. V roce 2015 nabyl podíl A ve výši 30 %, v roce 2016 nabyl podíl B ve výši 10 % a v roce 2019 nabyl podíl C ve výši 60 %. V roce 2022 bude všechny podíly prodávat. Od daně z příjmů budou osvobozeny příjmy z převodu podílu A a B (drží je déle než 5 let). Příjem z převodu podílu C bude u Richarda podléhat dani z příjmů, protože nebyl splněný časový test.

Pokud společník nabýval podíl tak, že nově nabytý podíl „přirostl“ ke stávajícímu podílu, bude nutno při úplatném převodu takto nabytého podílu postupovat dle výše uvedených koordinačních výborů tak, že příjem rozdělí na osvobozenou a neosvobozenou část v poměru, v jakém se podílí na celkové ceně nabývací ceně podílu ceny, za které byla pořízena „osvobozena“ a „neosvobozená“ část podílu.

Příklad:

Richard roce 2013 získal 50 % podíl na společnosti RRR s. r. o. za 250 000 Kč. V roce 2018 nabyl zbylý podíl na společnosti ve výši 50 % za 1 mil. Kč, přičemž dle společenské smlouvy došlo k tzv. „srůstání podílů“. V roce 2021 bude celý svůj podíl na společnosti prodávat za 1,5 mil. Kč. Osvobozený příjem bude stanoven dle následujícího vzorce:

1 500 000 x 250 0000 / (1 000 000 + 250 0000) = 1 500 000 x 0,3 = 4 50 000 Kč.

Z celkového příjmu za převod podílu bude osvobozena částka ve výši 450 000 Kč a částka ve výši 1 050 000 Kč bude podléhat zdanění s tím, že základ daně bude možno snížit o nabývací stěnu ve výši 1 mil. Kč.

Výše uvedené se vztahuje na situace, kdy k navýšení daňové nabývací ceny podílů dojde po 1. 1. 2014. Lhůta pěti let pro osvobození příjmů z úplatného převodu také pro příjmy z prodeje kmenových listů. Jedná se totiž o hmotnou movitou věc – cenný papír (§4 odst. 1. písmeno w, poslední věta ZDP)

Příjem z převodu podílu, který není od daně z příjmů osvobozen, se považuje u fyzických osob za příjem dle § 10 ZDP, přičemž pro stanovení základu daně se o příjmy odečte nabývací cena podílu.

Společník může vlastnit více podílů, a to i stejného druhu. Rozdíl je zřejmý v situaci, kdy stávající společník za trvání společnosti koupí podíl od jiného společníka. Neobsahuje-li společenská smlouva zvlášť ustanovení (či výslovně uvádí, že společník může mít jen jeden podíl), potom dojde při nabytí dalšího podílu ke zvětšení podílu stávajícího tzv. dojde k přirůstování podílu. To však samozřejmě platí jen v případě, jsou-li se stávajícím a nabytým podílem spojená stejná práva a povinnosti. V případě, že společník může mít více podílů, bude mít společník po nabytí dalšího podílu dva podíly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *